Auktionsbetingelser

Opdateret pr. januar 2024


Alle auktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning

ONLINE AUKTIONER

1. Registrering

Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Køberregistrering er betinget af, at navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse oplyses. Faktura udstedes til køber med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at bydernes bud er gældende på auktionen.

Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en brugers byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel via Campen Auktioner A/S.
Ved køberregistrering bekræfter du, at du er fyldt 18 år.

Du må ikke videregive eller afsløre dit login eller adgangskoder til andre. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for tab, som skyldes uberettiget brug af din konto, ej heller køb foretaget i dit navn, såfremt købet skyldes manglende beskyttelse af dit login, adgangskoder, eller du har glemt at logge ud fra din brugerkonto hos Campen Auktioner A/S. Du er forpligtet til at sørge for, at andre ikke har tilgang til din byderkonto, f.eks. som følge af manglende sikring af login-oplysninger. Du hæfter for eventuelle tab som følge af dette.

Ved køberregistrering accepterer du, at du ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vores website. Endvidere accepterer du, at du ikke vil foretage dig nogen handlinger, der vil belaste vores systemer. Du accepterer ved køberregistreringen, at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vores website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Campen Auktioner A/S.


2. Færdsel på auktionsområdet

Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.


3. Varernes stand

Alle varer sælges som beset.

Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand, og Campen Auktioner A/S er således alene formidler. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S, tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer.

Ansvarsbegrænsning: Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionarius, auktionsafholder, rekvirent eller skifteret.

Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse.

Varerne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler og opfordrer alle interesserede til at komme til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand og egenskaber.

Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal, og der kan derfor være en afvigelse på +/- 10 % ift. skønnet.


4. Ændringer

Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget samt tillæg til auktionsvilkår.

Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionen, eller lade auktionen gå om, hvis der er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art.


5. Paller og pallerammer

Paller og pallerammer medfølger ikke.


6. Risikoen for varen

Fra auktionens afslutning overgår risikoen for de købte varer til dig.

7. Salær
Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 22 % af budsummen dog min. 100 kr. pr. enhed ved onlineauktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark.
Eksempel: Ved bud på 400 kr. på én vare: 400 kr. + 100 kr. = 500 kr. + 25 % moms = I alt 625 kr.
Eksempel: Ved bud på 1.000 kr. på én vare: 1.000 kr + 22 % salær = 1.220 kr + 25 % moms = I alt 1.525 kr.
Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal altid betales moms af salær. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. Du hæfter herefter for det udestående auktionssalær plus moms.

8. Moms

Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne (eksempelvis ved salg af personbiler, campingvogne og antikviteter), beregnes der kun moms af salæret. Det vil fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag og salær.


9. Moms og udlændinge

Erhvervskøbere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er ført ud af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura.


10. Betaling

Varer købt online betales ved bankoverførsel til 8117 0001409136 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. DK2681170001409136 SWIFT: NYKBDKKK

Faktura modtages pr. mail og skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. Sker der ikke betaling inden betalingsfristens udløb, vil du modtage en betalingspåmindelse pr. mail.

Manglende betaling efter betalingspåmindelse vil medføre rykkerskrivelser (3 stk.) indeholdende inkassovarsel. Rykkergebyret udgør 100 kr. pr. rykkerskrivelse, hvortil erhvervskøbere vil blive pålagt 310 kr. i kompensationsgebyr. Din byderkonto vil i denne forbindelse blive spærret, hvortil du mister retten til varerne. Der vil blive foretaget inddrivelse på den manglende betaling af auktionssalæret.

Ved manglende betaling af rykkerskrivelser fremsendes kravet til inkassobureau uden yderligere varsel, hvilket vil medføre øgede omkostninger for dig.


11. Ejendomsrettens overgang

Ejendomsretten til de købte varer overgår til dig, når din betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto.

Ved alt salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende bliver registreringsattesten først udleveret, når din betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto.


12. Udlevering

Ingen varer må forlade auktionsområdet før, de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen.


13. Afhentning

Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum og ved udleveringsstedet, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke afhentes i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S forbeholder sig endvidere retten til at kunne sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud.

Du skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S' anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning, sker det for købers ansvar og risiko. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er således alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, betaler de som køber som udgangspunkt 200 kr. + moms pr. genstand pr. påbegyndt uge. Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. + moms pr. genstand pr. påbegyndt uge. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer bortskaffes eller sendes til destruering på købers regning.


14. Ibrugtagning af varer

Køber har det fulde ansvar for, at købte varer opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.


15. Tyveri

Alt tyveri meldes til politiet.

16. Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret, når købet sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Der er 14 dages fortrydelsesret for privatpersoner ved køb på vores onlineauktioner. Bemærk at dette er de generelle onlinebetingelser - der vil være afvigelser på fx hesteauktioner, B2B auktioner samt fysiske auktioner - se derfor informationer under hver enkelt auktion.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand får varerne i fysisk besiddelse.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller Grundlovsdag, kan du vente til den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Campen Auktioner A/S din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring (f.eks. ved anbefalet postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte standardfortrydelsesformularen, vedhæftet din købsfaktura. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades her.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan ikke fortryde ved at nægte at afhente varen uden at give Campen Auktioner A/S meddelelse om, at du fortryder købet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi fakturabeløbet via en almindelig bankoverførsel, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter for eventuelle forringelser af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Dette vil sige, at du kan prøve varen på samme måde som, hvis du prøvede den på en fysisk auktion. Du må således ikke tage varen i brug. Såfremt varen prøves ud over det ovenfor beskrevne, vil du kun få en del eller ingenting tilbage af købesummen, afhængig af varens handelsværdi.

Fortrydelsesretten gælder ikke for varer som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer eller plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

Download fortrydelsesformular for private her.


17. Reklamation

Købelovens mangelsregler kan alt ud fra de konkrete omstændigheder finde anvendelse.

18. Særligt for rejser gælder

Det skal i forbindelse med udbud af pakke-/grupperejser understreges, at Campen Auktioner A/S alene formidler salget af pakke-/grupperejser på vegne af rejseudbyder, jf. forbrugeraftalelovens § 2, stk. 3. Campen Auktioner A/S kan ikke anses for at være direkte aftalepart i relation til købet og handler ikke i eget navn. Dette betyder, at eventuelle krav i forbindelse med købet skal rettes mod rejseudbyderen, idet Campen Auktioner A/S ikke er pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse tjenester. Campen Auktioner A/S er derfor ikke og kan ikke gøres ansvarlig for sælger eller kvaliteten af den ydelse, der udbydes.

Ved køb af pakke-/grupperejser på auktion hos Campen Auktioner A/S udbudt af rejseudbyder gælder der ingen fortrydelsesret for køber, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Den rejsende har dog en ret til at afbestille rejsen mod et passende og begrundet opsigelsesvederlag nærmere fastsat af rejseudbyderen, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1, 1. pkt.

19. Særligt for handel med heste/føl gælder

Ved føl- og hesteauktioner anses sælger for at have føllet i sin besiddelse på vegne af dig fra det tidspunkt, hvor din betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto.

20. Særlig ansvarsfraskrivelse for konkursbo

Såfremt det overdragne sælges af et konkursbo, sælges det som det er og forefindes og uden ansvar for mangler af nogen art for konkursboet, kurator og skifteretten.

Køber er således ikke berettiget til erstatning eller lignende kompensation i anledning af, at der konstateres mangler af nogen art ved det overdragne.

Der tages forbehold for tredjemands rettigheder i det overdragne, herunder ejendomsforbehold, idet det kan oplyses, at det ikke for nærværende er konkursboet bekendt, at der skulle være sådanne rettigheder.


21. Copydan afgift

Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves følgeretsvederlag for værker af nyere danske og visse udenlandske kunstnere, som enten er nulevende eller ikke har været døde i mere end 70 år. Følgeretsvederlaget opkræves af Auktionshuset på vegne af kunstnernes organisation Copydan. Disse værker er mærket (CD) for Copydan ud for katalognummeret. Følgeretsvederlaget udgør 5 % af hammerslaget. Herunder er oversigten over de følgeretsvederlag, der skal betales:

5% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms) der ligger mellem 2.235 og 372.500 kr.
3% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms) der ligger mellem 372.500 og 1.490.000 kr.
1% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der ligger mellem 1.490.000 og 2.607.500 kr.
0,5% af den del af hammerslagsslagsprisen (ekskl. moms), der ligger mellem 2.607.500 og 3.725.000 kr.
0,25% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der ligger over 3.725.000 kr.

22. Særligt for handel med våben gælder
Ved køb af våben udleveres varen først, når køber fremviser en gyldig våbentilladelse. En våbentilladelse er unikt til det pågældende våben og er udstedt til dig personligt. Våben kan derfor ikke afhentes af tredjepart med mindre, der er tale om et autoriseret fragtfirma. Er du som køber bosat i udlandet, kan udlevering kun ske til autoriseret speditør. Blankvåben udleveres først, når der fremvises gyldig blankvåbentilladelse.
Der vil ikke blive pålagt opbevaringsgebyr i perioden, det tager for at opnå denne tilladelse.

23. Behandling af personoplysninger ifm. Videoovervågning

Du oplyses hermed om, at Campen Auktioner A/S videooptager fysiske auktioner med det formål at kunne dokumentere, hvem der byder, hvad der bydes på og hvor meget, der bydes. Vi anvender behandlingshjemlen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne dokumentere auktionsforløbet i tilfælde af tvister. Vi sletter optagelserne igen, når vi har modtaget betaling for alle auktionerede varer, og indsættere er blevet afregnet.

Derudover oplyses du om, at vi kan live-streame auktionen, ligesom vi også kan tage stemningsbilleder og video af auktionen til markedsføringsformål. Vi anvender behandlingshjemlen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne markedsføre auktioner med stemningsbilleder og videoer fra tidligere auktioner. Vi sletter billeder og optagelser, når vi ikke længere ønsker at bruge det i markedsføringsøjemed.
Såfremt vores fotografer ønsker at tage portrætbilleder af dig, vil vi indhente dit samtykke. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Øvrige oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder kan findes på vores hjemmeside under "Privatlivspolitik".

24. Klage
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

 

Byd på alle vores online og fysiske auktioner