Auktionsbetingelser

Auktionsbetingelser

Auktionsbetingelser

Opdateret pr. juni 2021

Alle auktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning.

ONLINE AUKTIONER

1. Registrering

Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Køberregistrering er betinget af, at navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse oplyses. Faktura udstedes til køber med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at deres bud er gældende på auktionen.

Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en brugers byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel via Campen Auktioner A/S.

De må ikke videregive eller afsløre Deres login eller adgangskoder til andre. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for tab, som skyldes uberettiget brug af Deres konto, ej heller køb foretaget i Deres navn, såfremt købet skyldes manglende beskyttelse af deres login, adgangskoder eller glemt udlogning fra Deres brugerkonto hos Campen Auktioner A/S. De er forpligtet til at sørge for, at andre ikke har tilgang til deres byderkonto, f.eks. som følge af manglende udlogning, og De hæfter for eventuelle tab som følge af dette.

Ved køberregistrering accepterer De, at De ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vores website. Endvidere accepterer De, at De ikke vil foretage Dem nogen handlinger, der vil belaste vores systemer. De accepterer ved køberregistreringen, at De ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vores website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Campen Auktioner A/S.

 

2. Færdsel på auktionsområdet

Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

 

3. Varernes stand

Alle varer sælges som beset.

Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand, og Campen Auktioner A/S er således alene formidler. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer.

Ansvarsbegrænsning: Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret.

Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse.

Varerne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen i kataloget. Campen Auktioner A/S anbefaler og opfordrer alle interesserede til at komme til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand og egenskaber.

Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal og der kan derfor være en afvigelse på +/- 10 % ift. skønnet.

 

4. Ændringer

Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår.

Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionen, eller lade auktionen gå om, hvis der er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art.

 

5. Paller og pallerammer

Paller og pallerammer medfølger ikke.

 

6. Risikoen for varen

Fra auktionens afslutning overgår risikoen for de købte varer til Dem.

 

7. Salær og gebyr

Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 16 % af budsummen dog min. 100 kr. per enhed ved onlineauktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 3,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 16 % salær = 1160 kr. + 3,7 % deklarationsgebyr = 37 kr., i alt 1197 + 25 % moms = 1496,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. De hæfter herefter for det udestående auktionssalær og deklarationsgebyr plus moms.

Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel, og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S’ hjemmeside, www.campenauktioner.dk.

 

8. Moms

Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne (eksempelvis ved salg af personbiler, campingvogne og antikviteter), beregnes der kun moms af salærer og gebyrer. Det vil fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer.

 

9. Moms og udlændinge

Erhvervskøbere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er ført ud af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura.

 

10. Betaling

Varer købt online betales ved bankoverførsel til 9860 0000291323 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21

Faktura modtages pr. mail og skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. Sker der ikke betaling inden betalingsfristens udløb, vil De modtage en betalingspåmindelse pr. mail.

Manglende betaling efter betalingspåmindelse vil medføre rykkerskrivelser (3 stk) indeholdende inkassovarsel. Rykkergebyret udgør 100 DKR per rykkerskrivelse, hvortil erhvervskøbere vil blive pålagt 310 DKR i kompensationsgebyr. Deres byderkonto vil i denne forbindelse blive spærret, hvortil De mister retten til varerne. Der vil blive foretaget inddrivelse på den manglende betaling af auktionssalæret samt deklarationsgebyr.


Ved manglende betaling af rykkerskrivelser, fremsendes kravet til inkassobureau uden yderligere varsel, hvilket vil medføre øgede omkostninger for Dem.

 

11. Ejendomsrettens overgang

Ejendomsretten til de købte varer overgår til Dem, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S’ konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto.

Ved alt salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende, bliver registreringsattesten først udleveret, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S’ konto.

 

12. Udlevering

Ingen varer må forlade auktionsområdet før, de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen.

 

13. Afhentning

Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum og ved udleveringsstedet medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke afhentes i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S forbeholder sig endvidere retten til at kunne sælge ikke-afhentede varer under hånden, eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud.

De skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S’ anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning, sker det for købers ansvar og risiko. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er således alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, betaler De som køber som udgangspunkt 100 kr. + moms per genstand per påbegyndt uge.Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. + moms per genstand per påbegyndt uge. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning.

 

14. Ibrugtagning af varer

Køber har det fulde ansvar for, at købte varer opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

 

15. Tyveri

Alt tyveri meldes til politiet.

 

16. Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret, når købet sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Der er 14 dages fortrydelsesret for privatpersoner ved køb på vores onlineauktioner.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand får varerne i fysisk besiddelse.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller Grundlovsdag, kan De vente til den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele Campen Auktioner A/S, Deres beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte standardfortrydelsesformularen, vedhæftet Deres købsfaktura. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades her.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

De kan ikke fortryde ved at nægte at afhente varen uden at give Campen Auktioner A/S meddelelse om, at De fortryder købet.

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret, refunderer vi fakturabeløbet via en almindelig bankoverførsel, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

De hæfter for eventuelle forringelser af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på. Dette vil sige, at De kan prøve varen på samme måde som, hvis De prøvede den på en fysisk auktion. De må således ikke tage varen i brug. Såfremt varen prøves ud over det ovenfor beskrevne, vil De kun få en del eller ingen ting tilbage af købesummen, afhængig af varens handelsværdi.

Fortrydelsesretten gælder ikke for varer som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer eller plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som De har brudt plomberingen på.

Læs mere her 

 

17. Reklamation

Købelovens mangelsregler kan alt ud fra de konkrete omstændigheder finde anvendelse.

 

18. Særligt for rejser gælder 

Det skal i forbindelse med udbud af pakke-/grupperejser understreges, at Campen Auktioner A/S alene formidler salget af pakke-/grupperejser på vegne af rejseudbyder, jf. forbrugeraftalelovens § 2, stk. 3Campen Auktioner A/S kan ikke anses for at være direkte aftalepart i relation til købet og handler ikke i eget navn. Dette betyder, at eventuelle krav i forbindelse med købet skal rettes mod rejseudbyderen, idet Campen Auktioner A/S ikke er pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse tjenester. Campen Auktioner A/S er derfor ikke og kan ikke gøres ansvarlig for sælger eller kvaliteten af den ydelse, som der udbydes.

 

Ved køb af pakke-/grupperejser på auktion hos Campen Auktioner A/S udbudt af rejseudbyder gælder der ingen fortrydelsesret for køber, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Den rejsende har dog en ret til at afbestille rejsen mod et passende og begrundet opsigelsesvederlag nærmere fastsat af rejseudbyderen, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1, 1. pkt.

 

19. Særligt for handel med heste/føl gælder

Ved FØL- og HESTEAUKTIONER anses sælger for at have føllet i sin besiddelse på vegne af Dem fra det tidspunkt, hvor Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S’ konto.

 

20. Særlig ansvarsfraskrivelse for konkursbo

Såfremt det overdragne sælges af et konkursbo, sælges det som det er og forefindes og uden ansvar for mangler af nogen art for konkursboet, kurator og skifteretten.

Køber er således ikke berettiget til erstatning eller lignende kompensation i anledning af, at der konstateres mangler af nogen art ved det overdragne.

Der tages forbehold for tredjemands rettigheder i det overdragne, herunder ejendomsforbehold, idet det kan oplyses, at det ikke for nærværende er konkursboet bekendt, at der skulle være sådanne rettigheder.

 

21. Klage

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Trustpilot
Dont show again.