Auktionsbetingelser

Auktionsbetingelser

Opdateret pr. 28/8-2014

Alle auktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning.

1. Registrering

For at kunne deltage i budgivning kræver det forudgående køberregistrering. Dette kan enten ske online eller i indgangen på auktionsdagen. Endelig køberregistrering er betinget af forevisning af gyldig legitimation. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på DDK 750 (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). For at undgå misbrug skal bydernummeret afleveres til auktionskontoret, når De forlader auktionen. Hvis dette ikke sker opkræves et gebyr på 750 kr. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at deres bud er gældende på auktionen.

Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Hvis Campen Auktioner A/S vurderer, at der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder Campen Auktioner A/S sig retten til at udelukke disse. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en købers byderkonto og lukke for videre handel med Campen Auktioner A/S.

2. Entre

Entré til auktionen koster mellem 30 kr. og 100 kr. og inkluderer bydernummer, auktionskatalog og kuglepen.

3. Færdsel på auktionsområdet

Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

4. Forhåndsbud

Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man give forhåndsbud. Dette kan ske på Campen Auktioner A/S’ hjemmeside www.campenauktioner.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Forhåndsbud kan også gives på auktionsdagen enten pr. telefon eller på auktionskontoret på auktionsdagen. Campen Auktioner A/S byder på vegne af højeste forhåndsbud til, dette enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt. Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. ‘Eksempelvis: Er der budt 1000 kr. af forhåndsbyder på nettet, og bliver der budt 1000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i salen, som vinder.’ Vær opmærksom på, at buddet er bindende, og der ikke er fortrydelsesret. Kun vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Forhåndsbyder skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår.

5. Uoverensstemmelser vedrørende bud

Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionarius, om der skal finde et nyt opråb sted. Andre uoverensstemmelser skal tages med auktionslederen umiddelbart efter auktionen er slut.

6. Varernes stand

Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse.

Auktionseffekterne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler, at alle kommer til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand.

Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal og der kan derfor være +/- 10 % ift. skønnet.

7. Ændringer

Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår.

8. Paller og pallerammer

Paller og pallerammer medfølger ikke.

9. Risikoen for varen

Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko.

10. Handel på auktionsområdet

Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Campen Auktioner A/S og pålægges salær i henhold til Campen Auktioner A/S’ auktionsbetingelser.

11. Salær og gebyr

Til budsummen skal, der tillægges et auktionssalær på 15 % af budsummen (dog min. 150,- kr. pr. enhed / min. 100 kr. ved onlineauktioner) + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15 % salær = 1150 kr. + 2,7 % deklarationsgebyr = 27 kr., i alt 1177 + 25 % moms = 1471,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr.

Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S’ hjemmeside, www.campenauktioner.dk.

12. Moms

Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer.

13. Moms og udlændinge

Købere der er bosiddende uden for Danmark skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt byder inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er udført af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til byder når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til byder sammen med kreditnota på den oprindelige faktura.

14. Betaling

Varerne betales i kontanter, check eller dankort på auktionsdagen. Ved betalinger med Dankort og check skal billedlegitimation forevises. Bemærk, at der ved betaling med Mastercard tillægges 1,25 % af transaktionsbeløbet i gebyr. Efter forudgående aftale kan betaling ske ved en bankoverførsel direkte til vores konto. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed.

15. Ejendomsrettens overgang

Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ved betaling med check eller kreditkort overgår ejendomsretten først til køber, når betalingen er indløst til kontanter.

Ved alt salg af kørertøjer, biler, både, motorcykler og lignende, bliver registreringsattesten først udleveret efter beløb er overført og bekræftet modtaget på Campen Auktioner A/S konto.

16. Udlevering

Ingen varer må forlade auktionsområdet uden, at de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen.

17. Afhentning

Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel.

Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S’s anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 50 kr. pr. uge pr. vare/palle. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning.

18. Ibrugtagning af varer

Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

19. Tyveri

Alt tyveri meldes til politiet.

20. Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervspersoner/virksomheder uanset auktionens type. Der er 14 dages fortrydelsesret for privatpersoner ved køb på vores onlineauktioner, jf. loven om fjernkøb. Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner, jf. auktionsloven.

Top
Dont show again.